search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: opzettelijke vernielingen boerenbedrijven (melkveehouderijen) in Drenthe

Op 7 september heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over opzettelijke vernielingen van boerenbedrijven (melkveehouderijen) in Drenthe.

"De Statenfractie FVD-Drenthe maakt zich zorgen over de aard van én het naar haar stellige indruk toenemende aantal gevallen van huisvredebreuk, gepaard gaande met opzettelijke vernielingen bij boerenbedrijven (met name: melkveehouderijen) in Drenthe. Tijdens een van onze werkbezoeken in Elp (Midden-Drenthe) werd opnieuw een schrijnend geval aangetoond. Hoewel niet helder is welke organisaties er achter deze wandaden zitten, wijst alles erop dat daders worden gedreven door motieven die leven bij zogenaamde radicale activisten. De daders van huisvredebreuk vernielen namelijk veel, maar lijken niet uit te zijn op persoonlijk geldelijk gewin. Het moge duidelijk zijn dat deze acties grote materiële en emotionele schade tot gevolg hebben voor de betrokken boeren en hun gezinnen, waarbij zij zich begrijpelijkerwijs afvragen of zij hun bedrijf nog wel één moment onbewaakt kunnen achterlaten.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen aan Uw College:

  • Is Uw College van deze ontwikkelingen op de hoogte; is bij Uw College bekend welke organisatie(s) achter deze acties schuilgaan en met welke motieven zij ondernomen worden? Zo ja, is Uw College bereid die informatie met ons te delen? Zo nee, is Uw College bereid om te proberen deze informatie te achterhalen?En mocht deze laatste vraag ontkennend worden beantwoord: wat is dan de reden voor afwijzing door Uw College?
  • Aangezien tot nu toe is gebleken dat de materiële schade die door deze acties is veroorzaakt, niet door de verzekering gedekt wordt, vragen wij of Uw College bereid is om de getroffen bedrijven op enigerlei wijze financieel tegemoet te komen. Zo ja, op welke wijze? Zo nee, wat is de motivatie van Uw College om dit na te laten?
  • Overweegt Uw College om maatregelen te treffen, gericht op extra-surveillance teneinde herhaling in de toekomst zo mogelijk te voorkomen? Zo ja, op welke wijze denkt Uw College dit te realiseren? Zo nee, wat is de motivatie van Uw College om dit na te laten?
  • Is het College bereid zich ferm uit te spreken tegen het activistische geweld jegens boerenbedrijven zodoende zich daarmee solidair te tonen en maatschappelijk uit te stralen dat dergelijke wandaden in Drenthe geen draagvlak heeft? Zo ja, op welke wijze wenst het College dit uit te dragen? Zo nee, wat is de motivatie van Uw College dit na te laten?

Hendrikus Velzing,

vice-voorzitter FVD-fractie Provinciale Staten Drenthe"

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen