search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Uitspraken van een bestuurder van de Vereniging Openbare Bibliotheken"

Op 16 november heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over uitspraken van een bestuurder van de Vereniging Openbare Bibliotheken.

"In het Algemeen Dagblad van 12 november 2020 onthult koepeldirecteur Kok van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) dat er een grote schoonmaak gaande is in de landelijke collectie van de openbare bibliotheken: "...Bibliotheken zijn op grote schaal in stilte bezig om alle kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen." Volgens koepeldirecteur Anton Kok is dat "logisch en passend bij de tijdsgeest", omdat, naar zijn zeggen, Zwarte Piet in strijd is met "de goede zeden". Wij constateren, met de heer Kok, dat sommigen in onze samenleving zich gekwetst voelen omdat zij zich menen te herkennen in de karikaturale wijze waarop de knecht van Sinterklaas – een volstrekt fictieve schertsfiguur – soms wordt afgebeeld. Niettemin, vragen wij ons af of de heer Kok, gegeven zijn instemming met deze schoonmaak, niet doorslaat in 'politieke correctheid'.

In dat verband stellen wij Uw College de volgende vragen:

  • Bent U het met ons eens dat het begrip 'goede zeden' in een pluriforme samenleving tot op zekere hoogte relatief is, in de zin dat wat in de ene culturele gemeenschap gezien wordt als zijnde in strijd met de goede zeden, in een andere dat niet het geval behoeft te zijn? Zo nee, waarom niet?
  • Meent U, met ons, dat het feit dat de koepeldirecteur van de VOB op persoonlijke titel bepaalt wat wel en niet in strijd is met de goede zeden en de landelijke collectie op basis daarvan censureert, in strijd is met art. 4 en 5d, van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen? Zo nee, waarom niet?
  • Meent U, met ons, dat het wenselijk is de koepeldirecteur van de VOB te wijzen op het feit dat zijn handelwijze op gespannen voet staat met de in vraag 2 genoemde wet, terwijl het zijn taak is die getrouwelijk uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Forum voor Democratie,

Thomas Blinde, fractievoorzitter

JW Drukker, fractielid"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen