search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Eerste termijn Voorjaarsnota sluit af met 12 moties en 1 amendement

Op dit moment behandelt het Drents parlement de Voorjaarsnota 2016. De Voorjaarsnota is hét instrument voor het Drents parlement om de koers en de prioriteiten voor het komende jaar te bepalen. Daarnaast is de Voorjaarsnota een belangrijk financieel document, omdat het aangeeft wat de financiële gevolgen van de plannen van de provincie zijn voor de aankomende vier jaar.

In de eerste termijn zijn de volgende moties en amendementen ingediend:

Motie "Medicijnafval"

SP, GroenLinks - De fracties constateren dat steeds meer apothekers restanten medicijnen niet terugnemen. De fractie is van mening dat er een milieuvriendelijk en veilig inzamelsysteem moet komen waarmee op eenvoudige wijze naalden, spuiten en medicijnen ingeleverd kunnen worden.

Motie "Onderzoek WMD"

SP - De SP roept met deze motie het college van Gedeputeerde Staten op om alle reeds aanwezige en nog op te stellen rapporten over de Indonesische waterprojecten van de Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD) te verzamelen en door te sturen naar het Drents parlement.

Motie "Drenthe actief tegen Armoede"

SP, 50PLUS, D66, GroenLinks, Sterk Lokaal PVV - In Drenthe groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. In eerste instantie zijn gemeenten verantwoordelijk voor het armoedebeleid. De fracties willen door middel van een werkconferentie inzicht krijgen in de wijze waarop gemeenten ondersteund kunnen worden bij de aanpak van armoede.

Motie "Vrijetijdseconomie"

VVD, D66, 50PLUS, PVV, Sterk Lokaal, ChristenUnie - De provincie heeft de ambitie om dé vrijetijdsprovincie te zijn. De fracties zijn van mening dat de paardensport een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze ambitie. Hierom roepen zij het college op om in te zetten op de paardensport, met als eerste prioriteit verbetering van het netwerk ruiterpaden.

Motie "Binnenstadfonds"

PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, Sterk Lokaal, VVD, 50PLUS, GroenLinks - Binnensteden hebben te maken met teruglopend bezoek, leegstand en verpauperde (winkel)straten. De fracties roepen het college op om een binnenstadsfonds in te stellen waar de 4 grotere Drentse steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) een beroep op kunnen doen om de noodzakelijke ingrepen in de binnenstad financieel aan te jagen.

Motie "Toegankelijk Drenthe"

Alle 10 fracties - De provincie Drenthe moet streven naar een samenleving, waarin de toegankelijkheid van de openbare ruimte én van informatie voor mensen met of zonder een lichamelijke, visuele, auditieve, cognitieve, neurologische of psychische beperking de norm wordt. Alle Statenfracties willen nader geïnformeerd worden over dit onderwerp.

Motie "Steun aan initiatieven Circulaire economie"

CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, SP, Sterk Lokaal – In Drenthe zijn verschillende gemeenten initiatieven gestart om te zorgen dat de kennis over de circulaire economie wordt gedeeld en initiatieven vanuit samenleving, onderwijs en overheid bij elkaar worden gebracht. De fracties vragen het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze initiatieven verder uit te bouwen.

Motie "Bibliotheekfunctie"

CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, VVD, GroenLinks, D66 – Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan een dynamisch, leefbaar en vitaal platteland. Herverdeling van de provinciale middelen voor Biblionet heeft tot gevolg dat het bibliotheekwerk in de kleinere gemeenten onder druk kan komen te staan. De fracties vragen Gedeputeerde Staten om de beschikbare middelen voor Biblionet voor de kleinere gemeenten te compenseren.

Motie "Onderzoek mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland"

CDA, VVD, PVV, Sterk Lokaal, ChristenUnie, D66, 50PLUS - Ondanks vele maatregelen gebeuren er op de N34 nog relatief veel ongelukken. De fracties stellen voor een uitgebreid onderzoek te laten doen naar verhoging van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Noord-Nederland.

Motie "120 op de snelweg"

GroenLinks, PvdA - Het Rijk heeft de maximumsnelheid op de snelwegen in Drenthe (deels) verhoogd tot 130 km/uur. De extra geluidsproductie, CO2- en stikstofuitstoot zijn ten nadele van o.a. natuurherstel en volksgezondheid. Om die reden pleiten de fracties voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 120 km/uur.

Amendement "Upgrading TT-circuit in Investeringsagenda"

GroenLinks, SP – De fracties stellen voor om de Upgrading van het TT-circuit geen deel uit te laten maken van de besluitvorming van de Voorjaarsnota, maar deze onder te brengen in de Investeringsagenda.

Motie "Sanering asbestdaken"

ChristenUnie, D66, CDA, VVD, 50PLUS, SP, Sterk Lokaal – Vanaf 2024 mag niemand in Nederland meer een asbest dak hebben. De opgave tot sanering is groot. De fracties verzoeken hierom het college van Gedeputeerde Staten om in samenwerking met gemeenten en andere partijen een plan te maken voor (versnelling van) sanering van asbestdaken.

Motie "Sociaal ondernemen"

ChristenUnie, VVD, SP, CDA, PvdA, 50PLUS, GroenLinks, Sterk Lokaal – Sociaal ondernemen kan omschreven worden als ondernemen met een maatschappelijke missie. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De fracties zijn van mening dat er een verkennende notitie moet komen, met een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie om deze sector te versterken.

Na afloop van de tweede termijn zullen de moties en het amendement in stemming worden gebracht.

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen