search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Eerste termijn begrotingsbehandeling sluit af met 4 moties

Op dit moment behandelt het Drents parlement de Begroting 2019. In de begroting staan de plannen voor 2019, welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd en wat dit kost.

In de eerste termijn zijn de volgende moties ingediend:

Motie: Functieverbreding van Drentse dorpshuizen

PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, 50PLUS, PVV - De fracties constateren dat het organiseren van goede, bereikbare voorzieningen ten aanzien van zorg, sport, cultuur en bibliotheken van groot belang is voor de leefbaarheid in Drentse dorpen. Zij roepen het college van Gedeputeerde Staten op om zogenoemd 'experimenteergeld' ter beschikking te stellen, om door middel van een aantal pilots de functieverbreding van dorpshuizen te verkennen. 

Motie: Toegankelijkheidsparagraaf

PvdA, CDA, SP, D66, 50PLUS, GroenLinks, PVV - Het streven naar een samenleving waarin iedereen - ondanks eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen - naar vermogen mee kan doen, is een uitgangspunt van de Staten. De fracties zijn van mening dat de provincie Drenthe voor de uitvoering van de taken en bij subsidieverstrekking actief moet inzetten op bevordering van toegankelijkheid. Zij roepen het college op om 'toegankelijkheid' als apart aandachtspunt op te nemen in haar subsidieverordening en bij nieuwe aan-/uitbestedingen.   

Motie: Nedersaksenlijn

ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks - De fracties verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om te komen tot een gezamenlijke visie (met Groningen en Overijssel) op de realisatie van een Nedersaksenlijn.   

Motie: Verhuiscoach

ChristenUnie, 50PLUS - Binnen Drenthe is in toenemende mate sprake van vergrijzing. Een verhuizing kan voor ouderen op meerdere vlakken ingrijpend en complex zijn. De fracties vragen aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken tot het - samen met gemeenten-  aanstellen van verhuiscoaches voor ouderen in Drenthe.  

Na afloop van de tweede termijn zullen de moties in stemming worden gebracht.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen