search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

De motie Smaling/ Jan Vos (windmolendossier)

In de Statenvergadering van 1 februari stond het debat in het teken van het winddossier. Basis hiervoor waren 3 moties vreemd aan de orde, die aan het begin van de vergadering werden ingediend door de PVV (1) en Sterk Lokaal, SP, 50Plus (2). Uiteindelijk kreeg geen van de moties een meerderheid, waarmee de moties zijn verworpen.

Een terugkomend onderwerp in het debat was de motie Smaling/ Jan Vos. In deze motie, die eind 2016 met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer, wordt de regering verzocht om -mede door de onrust in de Veenkoloniën over de voorgenomen bouw van grote windparken- een bezinningsperiode in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten. Minister Kamp heeft hierna aan de Kamer laten weten dat hij de inhoud van de motie naast zich neerlegt. Hierover zal binnenkort een spoeddebat tussen de Tweede Kamer en minister Kamp plaatsvinden. 

De fracties Sterk Lokaal, SP en 50Plus zijn van mening dat het college van Gedeputeerde Staten een actievere houding had moeten aannemen na de motie Smaling/Vos en dienen een motie van afkeuring in. Dezelfde fracties vinden dat de motie Smaling/Vos ruimte biedt om initiatieven voor duurzame energie in de Veenkoloniën te ontwikkelen. Zij stellen voor om de initiatieven te inventariseren en deze ter kennisgeving te overhandigen aan de Tweede Kamer en minister Kamp. Een hoofdelijke stemming maakte duidelijk dat, naast de indieners, alleen de leden van D66 de motie steunden. De motie is niet aangenomen. 

Gedeputeerde Stelpstra gaf in zijn reactie aan dat nu niet de provincie aan zet is, maar de Tweede Kamer. Als uit het spoeddebat met minister Kamp blijkt dat er ruimte is voor alternatieven, ontstaat er een nieuwe situatie. Dit heeft te maken met het eerder gesloten Energieakkoord. Vooralsnog houdt de gedeputeerde zich aan het door de Staten vastgestelde bestaande beleid. 

Debat windmoles

Lees hier de 3 ingediende moties:

Motie: Rechtmatigheid zoekgebied windmolens (PVV) - Verworpen

Motie van afkeuring (Sterk Lokaal, SP, 50Plus) - Verworpen

Motie: Initiatieven duurzame energie (Sterk Lokaal, SP, 50Plus) - Verworpen

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen