de heren Blinde, Drukker, Camies en Omlo, de fracties PVV en Forum voor Democratie: 'Twijfelachtige herkomst biomassa'

Gepubliceerd op: 09 december 2020 15:12

Op 8 december hebben de heren Blinde, Drukker, Camies en Omlo (onafhankelijke Statenleden) en de fracties PVV en Forum voor Democratie vragen gesteld over 'twijfelachtige herkomst biomassa'.

"hout uit beschermde Baltische bossen komt terecht in Nederlandse biomassacentrales. Dit is uitgebreid onderzocht door Argos, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het internationale onderzoekscollectief Money to Burn. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat tevens gezonde bomen, van geringe economische waarde maar wel van ecologische waarde, worden gekapt, met als doel verkocht te worden op de Europese energiemarkt. Dit wordt bevestigt door een topambtenaar van de Estse overheid. Granuul Invest is het bedrijf dat deze deze gekapte witte elzen en wilgen daadwerkelijk verkoopt in palletkorrel-vorm aan onder andere Nederlandse bedrijven. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Estse bossen, vaak ook aangemerkt als Natura2000 gebieden, verdwijnen in rap tempo terwijl bossen juist van levensbelang zijn voor mens en dier. Daarbij geeft Granuul Invest aan dat het alle reststromen, waaronder dus ecologisch gezonde maar economisch waarde-arme bomen, mengt met alle andere reststromen. Met andere woorden: goed en fout worden op een hoop gegooid. Granuul Invest exporteerde voor ruim 100 miljoen Euro aan hout-palletkorrels naar Nederland afgelopen jaar. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat Estland vorig jaar indiende bij de Europese Commissie, voorspelt dat er door toenemende houtkap na 2030 meer hout uit de Estse bossen zal worden gehaald dan die bossen aan extra CO2 kunnen opnemen. Niet bepaalt een duurzame herkomst dus als Drenthe ook biomassa verstookt afkomstig uit Estland. Drenthe herbergt ongeveer 40 biomassacentrales.

Vragen:

  • Erkent het college van GS dat bij de verbranding van biomassa meer CO2 per eenheid opgewekte energie wordt uitgestoten dan bij alle andere fossiele brandstoffen?
  • Erkent het college van GS dat er wetenschappelijke consensus bestaat dat door het gebruik van houtige biomassa, bomen wereldwijd worden bedreigd en in het verlengde daarvan, door verminderde CO2-absorptie, de opwarming van de aarde wordt versterkt?
  • Is het college van GS op de hoogte van alternatieven die minder CO2 per eenheid opgewekte energie uitstoten dan houtige biomassa en dat die op grote schaal beschikbaar zijn?
  • Zou het college van GS mij willen informeren van welke afnemers de Drentse biomassacentrales hun materialen afnemen? o En daarbij specifiek de nadruk leggen op Granuul Invest en/of biomassa afkomstig van Ests/Baltisch grondgebied?
  • Mocht het zo zijn dat Drentse biomassacentrales (deels) draaien op foute biomassa, zoals biomassa afkomstig uit Baltische bossen, wil GS zich dan uitspreken tegen geïmporteerde houtige biomassa als duurzame brandstof? o Zo ja, deelt GS dan de consequentie dat eventuele subsidie aan die biomassacentrales stopgezet dient te worden tot het moment dat men kan garanderen dat de gebruikte biomassa wel zuiver is? Zo nee, waarom niet?

 

Thomas Blinde, onafhankelijk Statenlid

JW Drukker, onafhankelijk Statenlid

Rob Camies, onafhankelijk Statenlid

Harry Omlo, onafhankelijk Statenlid

Nico Uppelschoten, fractievoorzitter PVV

Hendrikus Velzing, fractievoorzitter Forum voor Democratie "