search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66 en GroenLinks: "Regeling fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen"

Op 20 oktober hebben de fracties van D66 en GroenLinks vragen gesteld over de regeling fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen.

"De provincie Drenthe stelde in februari 2017 de POP3-maatregel "fysieke investeringen voor agrarische ondernemingen" open. Er is in samenwerking met onder andere het Rijk en het RVO op landelijk niveau een investeringslijst opgesteld. Uit deze lijst hebben Gedeputeerde Staten (GS) vervolgens een aantal investeringen geselecteerd voor de betreffende regeling. Ondanks dat D66 en GroenLinks positief staan tegenover het initiatief dat GS hebben getoond om Europese gelden voor onze provincie binnen te halen, hebben onze fracties twijfels bij diverse aspecten van de regeling.

De regeling, die volgens de subsidieverordening o.a. behoort bij te dragen aan "het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw" (Statenstuk 2015-688, pagina 4), geeft voorrang aan het subsidiëren van landbouwmachines ten behoeve van niet-kerende grondbewerking (bijvoorbeeld woelpoten en cultivators; hiervan valt het innovatieve gehalte sterk te betwisten. Ten tweede lijkt een democratisch tekort te ontstaan door de op landelijk niveau geregelde totstandkoming van de regeling. Provinciale Staten (PS) hebben hierdoor namelijk weinig tot geen mogelijkheid voor democratische controle op de inhoud van de regeling, de beoordelingscriteria en de wegingen van de diverse criteria.

D66 en GroenLinks hebben daarom de volgende vragen voor het college van GS:

  • De besproken regeling geeft de hoogste waardering (10 punten) op de investeringslijst en dus de grootste kans op subsidietoekenning aan landbouwmachines. In hoeverre zijn GS het met ons eens dat deze beleidskeuze onvoldoende recht doet aan het innovatieve en verduurzamende karakter dat de regeling zou moeten hebben?
  • De beslissing tot toekenning van de subsidie gebeurt op basis van een lijst met investeringen die door GS is opgesteld. In hoeverre kunnen PS over het algemeen deze opstelling en de gevolgen hiervan politiek beoordelen vanuit hun kaderstellende rol?
  • In hoeverre zijn GS het met GroenLinks en D66 eens dat er een te kleine mogelijkheid is op democratische controle door de vaststelling van criteria en bijbehorende waarderingen op bovenregionaal c.q. landelijk niveau?
  • Welke mogelijke verbeteringen zien GS omtrent het betrekken van het Drents Parlement bij toekomstige vergelijkbare beleidskeuzes in het kader van haar controlerende taak?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66, Jurr van Dalen

Namens de fractie van GroenLinks, Hans Kuipers

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen