search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Waterleidingmaatschappij (WMD)"

Op 24 juni heeft de fractie van D66 vragen gesteld over de Waterleidingmaatschappij (WMD).

 "Op 14 juni 2016 werd bekend (ondermeer via RTV Drenthe) dat de verbonden partij waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) aanzienlijke bedragen heeft moeten afboeken op projecten in Indonesië en zelfs de jaarrekening van 2013 heeft moeten herzien. Op 22 juni j.l. is over dit onderwerp gesproken in de commissie OGB. Ook ontvingen we via GS een schrijven van de WMD met onderwerpen voor de Algemene Vergadering van Aandeel-houders op 29 augustus a.s. en de aankondiging van een onderzoek door Prof. dr. D. de Waard naar de gouvernance-structuur.

Om gericht invloed te kunnen (blijven) uitoefenen als Provinciale Staten op een verbonden partij kan het nodig zijn meer inzicht te hebben. Vooral als het gaat om de verklaringen voor knelpunten en de motieven van een verbonden partij.

Blijkbaar doen zich (al langer) knelpunten voor of hebben zich voorgedaan rond de activiteiten in Indonesië. Het verantwoordingsproces blijkt niet goed verlopen.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

  • Heeft de Raad van Commissarissen voldoende inzicht gegeven in de interne organisatie en het interne functioneren van de WMD? Zo ja, hoe kan dan dit konijn uit de hoed komen, zo nee, wat stelt GS – als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe, aandeelhouder van de WMD – voor als te ondernemen acties?
  • Moeten volgens GS procedures worden aangepast, bijvoorbeeld de wijze van informatie-voorziening?
  • De Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië te Assen verstrekt volgens haar jaarverslag (2014) leningen aan Tirta Drenthe BV (TAD), een volle dochter van NV Waterleiding-maatschappij Drenthe (WMD), voor de financiering van het programma in Oost-Indonesië. TAD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. De doelstelling van de Stichting is het zorgen voor verwerven en beheren van financiële middelen ten behoeve van de financiering van waterprojecten in Oost-Indonesië. Hoe is deze stichting betrokken bij de op 14 juni gemelde verliezen, mede gezien haar beheer van middelen? En welke consequenties zijn er in relatie tot TAD/WMD?

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie van D66 Drenthe,

Jurr van Dalen"

gerelateerde documenten

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen