search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Gaswinning in Drenthe"

Op 16 november heeft de D66-fractie vragen gesteld over gaswinning in Drenthe. 

"Op 14 november besloot minister Wiebes dat de NAM aardgasboringen mag uitvoeren in het noorden van Drenthe. De nieuwe boringen verhogen de seismische risico's die voor Drenthe gelden. Aardgaswinning wordt steeds meer afgebouwd in Nederland, te beginnen in Groningen. Toch blijft de afhankelijkheid van aardgas, zeker op korte termijn, een feit. Provinciale Staten (PS) namen in dit kader op 12 juli 2017 unaniem een motie aan die pleit voor een gelijke rechtsbehandeling voor gedupeerden van aardgaswinning (M2017-18). Op 7 februari 2018 spraken PS, opnieuw unaniem, uit dat "(...) vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe" (M2018-1). In de Omgevingsvisie Drenthe 2018 wordt naar aanleiding van deze moties een duidelijk signaal vanuit de Staten in de Commissievergadering OGB gesteld:

"Het Rijk is bevoegd gezag voor de winning van gas en olie. Wij gaan in Drenthe het gebruik van fossiele energie verder afbouwen. Het winnen kan afnemen voor zover de energieleveringszekerheid en de productie van hernieuwbare energie dit toelaten. Wij willen dat voor de kleine gasvelden in Drenthe nut en noodzaak van de winning worden afgewogen." (Omgevingsvisie Drenthe, 2018, p. 125).

In het instemmingsbesluit van de minister wordt nu gesteld dat "de stopzetting van de gasproductie uit de gasvelden Appelscha, Roden en Norg-Zuid" (Instemmingsplan winningsplan Westerveld,   p. 1) één van de redenen is om dit plan toch door te voeren. Volgens D66 zijn de nieuwe plannen voor aardgaswinning in Drenthe en het handelen van Gedeputeerde Staten (GS) onverenigbaar met de uitspraak van Provinciale Staten en met de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe.

Op basis van bovenstaande informatie heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van GS:

  • In hoeverre bent u het met D66 eens dat het nieuwe besluit tot aardgaswinning in Drenthe onverenigbaar is met de nieuwe Omgevingsvisie Drenthe en met de motie 2018-1?
  • Wat gaat het college richting het Rijk ondernemen in het kader van deze situatie?
  • Wat is uw visie op aardgaswinning in Drenthe voor de toekomst? Ziet u concrete mogelijkheden in Drenthe om de afname van aardgaswinning op korte(re) termijn met alternatieven (bijvoorbeeld groengas) op te vangen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66,

Marianne van der Tol

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen