search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Bescherming schapen tegen wolven"

De Statenfractie D66 heeft op 19 september schriftelijke vragen gesteld over de bescherming van schapen tegen wolven.  

"In het afgelopen jaar is de wolf op verschillende plaatsen in Drenthe gesignaleerd. De vestiging van de wolf heeft gevolgen voor de schapenhouderij in Drenthe. Zo zijn in bijvoorbeeld Zuidwolde en Oosterhesselen schapen doodgebeten*. Op het moment kunnen schapenhouders terecht bij het Faunafonds om achteraf compensatie te verkrijgen voor doodgebeten schapen. Hierbij moet vastgesteld worden of er daadwerkelijk een wolf actief is geweest. Hierdoor lopen de procedures in de kosten. De provincie Drenthe draagt in 2018 ruim €1,8 miljoen hieraan bij**. In 2018 zijn er tot nog toe elf aanvragen uit Drenthe bij dit fonds terechtgekomen***.

In 2014 werd in het Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe nog gesteld dat het op voorhand beveiligen van schapen "onredelijk" en een "in veel gevallen nu ook nog overbodige investering" voor schapenhouders was. Voorts werd gesteld dat "pas na vestiging van een wolventerritorium in een gebied" van risico's voor schapenhouders gesproken kan worden****. D66 lijkt het structureel voorkomen van doodgebeten schapen een betere optie dan het achteraf compenseren hiervan en constateert dat de situatie ten opzichte van 2014 wezenlijk veranderd is. De provincies zijn momenteel in overleg over een aanpassing van het Draaiboek Wolf, welke eind 2018 gerealiseerd moet zijn. Tegelijkertijd heeft een aantal schapenhouders met steun van de gemeente Coevorden al maatregelen genomen en beschikt de Europese Unie over programma's die te maken hebben met dit soort vraagstukken.

Op basis van bovengenoemde informatie heeft de fractie van D66 de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten (GS):

  1. Op welke wijze speelt (de financiering van) het voorkomen van doodgebeten schapen een rol in het overleg over het nieuwe Draaiboek Wolf?
  2. Wat is uw visie op het als provincie (deels) subsidiëren van omheiningen of andere preventieve maatregelen ter bescherming van schapen tegen wolven?
  3. Bent u bereid op korte termijn financiële middelen beschikbaar te stellen om zelf preventieve maatregelen te treffen wanneer in het genoemde overleg niet tot dat soort maatregelen gekomen wordt?
  4. Hoe ziet u op dit gebied de rol van de provincie ten opzichte van Europese programma's en gemeentelijk beleid? Wat is uw visie op cofinanciering door verschillende overheden en schapenhouders?

Namens de fractie van D66,

Jordy Tuin"

 * http://www.dvhn.nl/drenthe/Minstens-dertig-schapen-in-het-Noorden-werden-gedood-door-wolven-23188652.html.
** Begroting Bij12, pagina 22: https://www.bij12.nl/assets/Vastgestelde-Jaarplan-en-begroting-BIJ12-2018.pdf
*** https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-per-diersoort/wolf/
**** Flora- en Faunabeleidsplan Drenthe 2014, pagina 30: https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/121934/2014-647_ffbp_versie_oktober_1_1.pdf

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen