search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Banenplannen"

Op 14 februari heeft de fractie van D66 vragen gesteld over banenplannen.

"De provincie wil zich inzetten voor meer werk voor Drenten. Inmiddels lopen er verschillende "banenplannen", waar de provincie in meer of mindere mate bij betrokken is. De plannen lijken echter nogal verschillende (voorlopige) resultaten te tonen..

Volgens het sectorplan "grenzeloos werken" (bron: Rijksoverheid.nl 25-1-2016) zou o.m. de provincie Drenthe 200 bemiddelings- en scholingstrajecten inzetten voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland in de (toen) komende twee jaar. Tevens werd vermeld, dat bij de uitvoering van het sectorplan gebruik zou worden gemaakt van goede ervaringen met arbeidsbemiddeling over de grens. In "regio in beeld 2016 regio Drenthe" (bron: werk.nl) geeft het UWV aan, dat vacatures aan gene zijde van onze landsgrens in belangrijke mate gelijkaardig zijn aan die in Drenthe (energie- en klimaattechniek, ICT, verpleging, bouwvak en chauffeurs) en daarom slecht zijn in te vullen vanuit Drenthe en dat daarom gemikt moet worden op vooral productiewerk en verzorging. Als probleem wordt geschetst: taal, cultuur, diplomawaardering.

In het Dagblad van het Noorden van 13/2/2017 was te lezen dat "grenzeloos werken" noch in Drenthe noch in Groningen banen heeft opgeleverd. Duitse werkgevers zouden aanhikken tegen de Nederlandse regelgeving. Daartegenover wordt in het artikel als positief vermeld dat "een projectbureau opgetuigd (is) en een aanjager benoemd. Verder heeft de grensoverschrijdende arbeidsmarkt aandacht van de landelijke politiek." De krant meldt ook, dat het bemiddelingsproject 'Werken in Duitsland' wel succesvol werkt (260 werknemers; doel: 400 in twee jaar). Ook hierbij is de provincie betrokken, samen met o.m. Borger Odoorn, Coevorden, Hardenberg, UWV en de Eems Dollard Regio (EDR).

D66 heeft naar aanleiding van het krantenartikel de volgende vragen:

  • Klopt het, dat "Grenzeloos Werken" voor Drenten geen banen heeft opgeleverd? Zo niet, hoeveel banen dan wel? Hoeveel heeft de provincie Drenthe inmiddels geïnvesteerd in dit plan? Is GS, gezien de resultaten tot dusver, overtuigd van de effectiviteit van de ingezette middelen voor dit plan? Zo ja, hoe onderbouwt zij dit? Zo nee, welke actie is zij voornemens?
  • Klopt het, dat Duitse werkgevers 'aanhikken tegen de Nederlandse regelgeving"? Zo ja, wat is vanuit de provincie richting het Rijk ondernomen om hierin oplossingen te bieden en wanneer?
  • Is van "goede ervaringen met arbeidsbemiddeling over de grens" gebruik gemaakt en zo ja, waar blijkt dat uit voor Drenthe?
  • Is GS op de hoogte van de inhoud van "Regio in beeld 2016. Regio Drenthe" van het UWV? Zo ja, heeft de inhoud geleid tot bijstelling/wijziging van de uitvoering het sectorplan "Grenzeloos Werken", bijvoorbeeld wat betreft productiewerk en verzorging en met welk effect? Zo nee, waarom niet?
  • Volgens Regio in Beeld zijn zowel in Duitsland als hier bepaalde (hierboven genoemde) vacatures moeilijk te vervullen. De Provincie is betrokken bij het "intersectoraal regionaal sectorplan voor de arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg" ' Vierkant voor Werk'. Dit plan "gaat helpen om de arbeidsmarktknelpunten in de regio op te lossen" (bron: StichtingWerkinBeweging.nl). In hoeverre speelt dit plan in op de in Regio in Beeld gesignaleerde mismatch en schept dit kansen aan beide zijden van de grens (banen voor Drenten in Drenthe en Duitsland, dus dubbel effect)?
  • Welke acties heeft GS ondernomen of overweegt zij te ondernemen t.a.v. de door UWV geconstateerde problemen met taal, cultuur en diplomawaardering?
  • Hoe valt volgens GS te verklaren, dat "Werken in Duitsland" wel effect lijkt te sorteren?
  • Hoeveel van de inmiddels via "Werken in Duitsland" bemiddelde personen zijn daadwerkelijk aan het werk gegaan en werken er momenteel nog in Duitsland?
  • Is GS van mening, dat de verschillende plannen/projecten om banen te creëren voldoende onderscheidend zijn voor werkgevers en (potentiële) werknemers? Waarom?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van D66,

Jurr van Dalen"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen