search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/d66_header_4_225361

ChristenUnie: "Hubtaxi"

Op 16 juli heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de hubtaxi.

"Bij brief van 10 juli 2018 deelde de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe), bij monde van de voorzitter mevrouw Brink-Rozema, haar zorgen over de mobiliteit en bereikbaarheid van de dorpen in Drenthe. Eén van de constateringen is dat de hubtaxi geen goede vervanger is voor noch de lijnbelbus, noch de regiotaxi. De reden hiervoor ligt in de slechte vindbaarheid, de langere reistijd, en de hogere ritprijs van de hubtaxi, aldus de BOKD.

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Hoe verhouden de vindbaarheid, reistijd en ritprijs van de nieuwe hubtaxi zich tot de voorheen geldende normen van de lijnbelbus en de regiotaxi? (Uiteraard geldt dit alleen voor die regio's en routes waar de hubtaxi het alternatief moet zijn voor de verdwenen lijnbelbus en regiotaxi.)
  • Indien de vindbaarheid is verslechterd, de reistijd langer is, en de ritprijs hoger is geworden, hoe komt het college dan tot de constatering dat de hubtaxi wél een goede vervanger is van de lijnbelbus en de regiotaxi? Of deelt u de hierboven beschreven constatering van de BOKD, dat de hubtaxi geen goede vervanger is? De ChristenUnie deelt de oproep van de BOKD om het openbaar vervoer in dunbevolkte gebieden te versterken. Hiertoe hebben wij bij de algemene beschouwingen, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 (Statenstuk 2018-838), op 6 juni jongstleden, een motie ingediend. Hierop heeft gedeputeerde Brink toegezegd ondersteuning te bieden aan particuliere initiatieven op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer en het experiment AutoMaatje te faciliteren door de opschaalbaarheid te onderzoeken.
  • Is het college met de ChristenUnie van mening dat het ondersteunen van particuliere initiatieven en het ontwikkelen van flexibel (vraaggericht), aanvullend vervoer belangrijk is voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de dorpen en Drenthe, en in grote mate tegemoet komt aan de klachten die leven ten aanzien van de hubtaxi?
  • Is het college van Gedeputeerde Staten reeds betrokken bij particuliere initiatieven op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer, en heeft het college dergelijke initiatieven al ondersteuning kunnen bieden?
  • Wat is de stand van zaken van het hierboven beschreven onderzoek naar de toepassing van AutoMaatje in onze provincie, naar het voorbeeld in Witteveen?

Ik zie uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

R. R. Pruisscher

ChristenUnie"

 

Betrokken statenleden

Pruisscher
Dhr. R.R. Pruisscher Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen