search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA en VVD: "Toevoegen stikstofgevoelige natuur"

Op 16 november hebben de fracties van CDA en VVD vragen gesteld over 'toevoegen stikstofgevoelige natuur'.

"Op 10 november 2020 kwam Stichting Agri Facts naar buiten met het rapport "veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend in rekenmodel Aerius (2017 – 2020)". Verschillende boeren checkten voor de zekerheid de habitatkaart in Aerius en zagen, soms tot hun verbijstering, dat hun eigen land is ingekleurd als "stikstofgevoelige natuur". In dit rapport staat onder andere dat er vanaf 2016 ook in Drenthe 5130 hectare stikstofgevoelige natuur is toegevoegd aan het rekenmodel van Aerius onder de noemer leefgebieden. Na het openbaar maken door Stichting Agri Facts kwam nog diezelfde dag een reactie van het IPO waarin zij ontkent dat zij dit bijtekenen buiten het zicht hebben gedaan. Het IPO gaf aan dat er natuur toegevoegd kan worden, maar dat er met de wijziging van Aerius niet meer hectares zijn toegevoegd maar minder. Het zou gaan om het aanpassen van de natuurkaart op de feitelijke situatie.

Overigens lezen wij in een enkele reactie dat het plaatsen van een dakkapel is onderworpen aan een zorgvuldig openbaar, en dus transparant, proces. Bij het aanwijzen van stikstofgevoelige natuur lijkt dit transparante proces volledig te ontbreken. Sinds 1 september 2017 heeft er in Aerius een verdubbeling in de oppervlakte (hexagonen) van stikstofgevoelige natuur plaatsgevonden, overigens het meest op de Veluwe. Het gaat daarbij vooral om toevoeging van zogenaamde Leefgebieden, toevoegingen die juist weer niet plaatsvonden in Groningen en Flevoland. Er heeft geen democratische besluitvorming plaatsgevonden om deze Leefgebieden toe te voegen.

Wij vinden het bijzonder dat boeren niet zijn geïnformeerd over het toevoegen van hun bedrijf aan stikstofgevoelige natuur en zij konden dat zelf ook niet weten. De vraag is dan of dit niet strijdig is met Nederlandse wetgeving die burgers beschermt tegen dit soort handelingen. Wij krijgen uit onze achterban van VVD en CDA veel vragen over de publicaties waar veel onrust door de berichtgeving leeft. Inmiddels zijn ook schriftelijke Kamervragen gesteld om een en ander te verhelderen. Onze fracties willen ook in Drenthe meer informatie en daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Bent u bekend met het genoemd artikel van Stichting Agri Facts en de beantwoording van het IPO op het artikel?
  • Klopt het dat provincies en terrein beherende organisaties, buiten de aanwijzingsprocedures van Natura 2000-gebieden om, de mogelijkheid hebben om de natuurkaart in Aerius te actualiseren en hierbij stikstofgevoelige natuur toe te voegen aan de hexagonen? - Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze dit proces plaats vindt? - Is dit proces openbaar en is het voor belanghebbenden mogelijk een zienswijze dan wel bezwaar in te dienen? - Wat vindt u van deze mogelijkheden en bent u voornemens maatregelen te treffen? - Wat betekent dit volgens u voor de toekomst?
  • Op basis van welke gegevens, en verstrekt door wie, worden er wijzigingen aangebracht in de hoeveelheid stikstofgevoelige natuur per hexagoon? Hoe vaak worden dit soort wijzigingen doorgevoerd?
  • Vindt er een (democratische) toetsing plaats op de aanpassingen in de hoeveelheid stikstofgevoelige natuur per hexagoon in Aerius? Zo ja, aan welke criteria moet hierbij worden voldaan? Zo nee, waarom niet?
  • In het artikel staat dat er in Drenthe tussen 2017 en 2020 5.130 ha meer stikstofgevoelige natuur is toegevoegd aan het rekenmodel van Aerius. Kunt u ons kaarten of andere hectare gegevens verstrekken die in de Aerius berekening gebruikt worden vanaf 2016 voor de in het artikel genoemde gebieden? Het gaat om de gegevens van de Pas- leefgebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Dwingelderveld en Bargerveen;

Johan Moes, VVD

Siemen Vegter, CDA"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen