search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA en Pvda: "Drenthe en de Mediawet"

De fracties CDA en PvdA dienden op 8 maart 2016 schriftelijke vragen in over de eventuele bijzondere positie van Drenthe in de Mediawet.

"De Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer heeft tijdens de behandeling van de Mediawet op 1 maart 2016 de regering opgeroepen om een aparte status voor Omrop Fryslân te creëren middels het instellen van een mediaraad voor Fryslân waarin onafhankelijke kennis en deskundigheid worden samengebracht, waarbij deze raad een extra waarborg voor de provincie Fryslân vormt om het belang van de Friese taal, cultuur en identiteit en in het verlengde daarvan de positie van binnen het geheel van de RPO te verzekeren. De motie roept de regering verder op deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met voornoemde posities en belangen waaronder een instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en bij de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop en een zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, televisie en internet. Voor de overige verzoeken die in de motie staan verwijs ik u graag naar de motie zelf. Zoals u overigens uit de beraadslagingen kunt afleiden mag de motie op steun van de meerderheid van de Senaat rekenen.

Naast het Fries is ook het Nedersaksisch erkend als minderheidstaal en zou naar de mening van de CDA- en PvdA-Statenfractie ook voor Drenthe een bijzondere positie moeten gelden in de Mediawet.

Naar aanleiding van de behandeling van deze motie door de Eerste Kamer en de antwoorden van de Staatssecretaris, hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de motie die Senator Ten Hoeve van de Onafhankelijke Senaatsfractie op 1 maart 2016 heeft ingediend.
  2. Is uw college het met ons eens dat RTV Drenthe een soortgelijke positie inneemt als Omrop Fryslân aangezien de Nedersaksische taal, net zoals het Fries, door het Europees Handvest in 1997 is erkend als een minderheidstaal.
  3. Is uw college bereid om te pleiten voor uitvoering van de motie van de OSF en deze te verbreden met de positie van RTV Drenthe.
  4. De Staatssecretaris heeft in een brief aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) aangegeven dat er een regiowetsvoorstel komt waarin de motie rondom de status van Fryslan wordt uitgewerkt en nog voor het zomerreces voor behandeling naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. Is uw College bereid de bijzondere status van Drenthe onder de aandacht te brengen van de Staatssecretaris en de leden van de Tweede en Eerste Kamer?

Namens de CDA-fractie en de PvdA-fractie

Bart van Dekken (CDA) en Rudolf Bosch (PvdA)"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen