search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Gaswinning Eesveen door Vermilion"

Op 30 maart heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over Gaswinning Eesveen door Vermilion.

"Sinds 2015 wordt door Vermilion gas gewonnen. Dit gasveld ligt geografisch gezien in de provincie Overijssel en Drenthe onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 332 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn in te zien op http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen

In dit proces naar een gewijzigd winningsplan zijn veel verontruste geluiden van inwoners van de betreffende gebieden naar voren gekomen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat communicatie, transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft.

Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de fractie van het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is Gedeputeerde Staten bekend met de onrust in het gebied omtrent verlenging van deze gaswinning?
  • Wordt de Eesveen gaswinningslocatie gemonitord op mogelijke gevolgen van gaswinning, waaronder trillingen, bevingen en daaruit voortkomend mogelijk schade aan gebouwen?
  • Zo ja, welke meetinstrumenten worden ingezet? Zo nee, is GS bereidt het verzoek voor plaatsing van meetinstrumenten voor te leggen aan Vermilion?

In de zienswijzes van decentrale overheden, gemeente Steenwijkerland en gemeente Westerveld, wordt Vermilion geadviseerd een communicatieprotocol op te nemen om daardoor vroegtijdig signalen van overlast op te vangen.

  • Is GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie bijdraagt aan wederzijds begrip en inzicht van betrokken partijen?
  • Is GS op de hoogte van dit verzoek van deze decentrale overheden aan Vermilion?
  • Is GS bereidt om het gesprek aan te gaan met Vermilion over een dergelijk communicatieplan?
  • Heeft Gedeputeerde Staten de afgelopen 2 jaar een goede werkrelatie opgebouwd met Vermilion als gaswinner in Drenthe?
  • Zo ja, kunt u schetsen wat de frequentie en omvang is van deze contacten? Zo nee, waarom niet?

Een zorgpunt voor indieners van zienswijzes is de te verwachten bodemdaling. Het CDA wil graag dat Vermilion deze te verwachten bodemdaling inzichtelijk maakt voor alle betrokken inwoners van het betreffende gebied. Een daarbij behorende nulmeting, waar het CDA in het verleden al om heeft gevraagd, is onontbeerlijk.

  • Is GS bereidt met Vermilion te bespreken hoe zij het inzichtelijk maken en het volgen van bodemdaling inzichtelijk gaan maken voor alle betrokken partijen en inwoners?
  • Is GS bereidt Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten wanneer zij inderdaad het gesprek aangaan met Vermilion over bovenstaande onderwerpen?

Namens de CDA-Statenfractie

Henk Reinders,

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen