search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "De uitwerking van de Nieuwe Bibliotheekwet (WSOB)

Op 10 juni heeft de Statenfractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld over de uitwerking van de Nieuwe Bibliotheekwet (WSOB).

"Culturele en educatieve voorzieningen zijn van een cruciaal belang voor een leefbaar, vitaal en dynamisch platteland. De openbare bibliotheken voorzien in een grote maatschappelijke behoefte. De bibliotheekwet kent door recentelijke wijzigingen (WSOB) nieuwe rollen en bevoegdheden voor de verschillende overheden. Het Rijk mandateert vooral en de gemeenten voeren uit. De duidelijke ondersteunende taak van de provincie in de nieuwe bibliotheekwet is vooral het ondersteunen van de provinciale serviceorganisatie. Wat die ondersteuning inhoudt wordt wel geduid in de wet en de toelichting, maar er wordt op verschillende wijze invulling aan gegeven in den lande. Het beeld is dat in Drenthe wel een hele enge definitie wordt gehanteerd van wat die ondersteuning zou moeten inhouden, waar bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland het begrip ondersteuning veel breder lijken op te vatten. Naar het oordeel van de CDA-Statenfractie is de Drentse invulling te beperkt. Voor het CDA zijn de bibliotheken van oudsher van groot openbaar belang en daarom brengen wij de volgende vragen onder de aandacht: 

  • Is het College het met ons eens dat de openbare bibliotheken van een groot maatschappelijk belang zijn en vanuit het cultuur- en educatiebeleid specifieke aandacht verdienen?
  • De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen die per 1 januari 2015 van kracht is levert een vijftal taken op. Kan het College aangeven in welke mate zij zich verantwoordelijk voelt voor deze taken en ziet zij bij die uitvoering knelpunten?
  • Voldoende gemeentelijke voorzieningen op het gebied van openbare bibliotheken kent een minimumgrens van aanvaardbare kwantiteit en kwaliteit. Op welke wijze beoordeelt het College het beeld dat vooral op het Drentse platteland de bibliotheekvoorzieningen onder druk lijken te staan, zeker ook gelet op de wettelijke opgave rondom het uitleenbeleid en preventie op het gebied van laaggeletterdheid?
  • Is het College bereid om vanuit het cultuurbeleid de openbare bibliotheken in Drenthe de helpende hand te bieden?
  • Is het College bereid om de provinciale ondersteuningsdienst nader te faciliteren op het gebied van innovatie, bijvoorbeeld bij het samenvoegen/ fysiek onderbrengen van de bibliotheekfunctie met/bij andere lokale voorzieningen en lokale initiatieven als dorpshuizen, cultuurhuizen, mfa's, sportkantines etc. Ook valt In het bijzonder te denken aan het verder ontwikkelen van bibliotheekfaciliteiten in het lokaal (primair)onderwijs en de nieuwe functies rondom maatschappelijke participatie (amendement Keijzer in de Tweede Kamer).

Namens de CDA-fractie

Bart van Dekken"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen