H.R. Nijmeijer

Stemgedrag (161 stemmingen)

Legenda

Stem:

Voor Tegen Onthouden Afwezig

Uitslag:

Aangenomen Verworpen Aangehouden Ingetrokken Stemmen staken
2020
2019
Datum Onderwerp Stem Uitslag
16 december 2020 A 2020-15 gedeeltelijke verdubbeling N34 80 km variant
16 december 2020 A 2020-14 Regiostedenfonds
16 december 2020 M 2020-41 Nedersaksenlijn
16 december 2020 M 2020-40 Nedersaksisch in de Statenzaal
16 december 2020 M 2020-39 Intrekken opdracht handhaving nulstand edelhert en damhert
16 december 2020 Statenstuk 2020-957, Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34
16 december 2020 Statenstuk 2020-972, Investeringsagenda 2020-2023; Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit
16 december 2020 Statenstuk 2020-970, Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland
16 december 2020 Statenstuk 2020-969 HERZIEN, Investeringsagenda; subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek Emmen op het GZI terrein in Emmen
16 december 2020 Statenstuk 2020-965, Regiostedenfonds
16 december 2020 Statenstuk 2020-964 HERZIEN, Herstructureringsfonds
16 december 2020 Statenstuk 2020-968, Mobiliteitsprogramma 2021-2030, Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen in-clusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024
16 december 2020 Statenstuk 2020-963 HERZIEN, Financieel beleid 2020
16 december 2020 Statenstuk 2020-976, Aanwijzing lid Algemene Vergadering IPO
16 december 2020 Statenstuk 2020-971, 8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging)
16 december 2020 Statenstuk 2020-974, Vaststelling fractievergoedingen 2e tot en met 4e kwartaal 2019
16 december 2020 Statenstuk 2020-966, Vaststelling Verordening rechtsbescherming provincie Drenthe 2021 en wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe
16 december 2020 Statenstuk 2020-973, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2021
11 november 2020 Statenstuk 2020-962, Correctie Tarieventabel Belastingverordening 2020
11 november 2020 Statenstuk 2020-935, Investeringsagenda, thema Mobiliteit
11 november 2020 Statenstuk 2020-960, Belastingverordening provincie Drenthe 2021
11 november 2020 M 2020-36 Oplossen PAS-meldingen - AANGENOMEN
11 november 2020 M 2020-35 Burgerparticipatie besluitvorming energietransitie - AANGENOMEN
11 november 2020 M 2020-34 Frisse start na corona - AANGENOMEN
11 november 2020 M 2020-33 Herziening Flora en Faunabeleidsplan - VERWORPEN
11 november 2020 M 2020-30 Jongerenadviesraad Drenthe - AANGENOMEN
11 november 2020 A 2020-13 Expeditie Energieneutraal Wonen participatie - VERWORPEN
11 november 2020 A 2020-12 Expeditie Energieneutraal Wonen Operationeel Doel 5.1-5.2 - VERWORPEN
11 november 2020 A 2020-11 Investeringsagenda PLUS Geen onttrekking reserve VV - VERWORPEN
11 november 2020 A 2020-10 Investeringsagenda PLUS Reserve Coronacirsis - VERWORPEN
11 november 2020 Statenstuk 2020-959, Bijstellen kredieten N34 en Emmen-West
11 november 2020 Statenstuk 2020-956, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord (Borgerderweg) op de N34 en de nabijgelegen carpoolplaats
11 november 2020 Statenstuk 2020-955, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord (Odoornerweg) op de N34
11 november 2020 Statenstuk 2020-953, Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023
11 november 2020 Statenstuk 2020-952, Programma Ik Ben Drents Ondernemer
11 november 2020 Statenstuk 2020-958, Woonagenda
11 november 2020 Statenstuk 2020-954, Investeringsagenda PLUS 2020-2023
11 november 2020 Statenstuk 2020-961, Begroting 2021, 7e wijziging Begroting 2020
7 oktober 2020 M 2020-27 RES - Ruimte Woningwet - PvdA, VVD, GL, D66, CDA, PvdD
7 oktober 2020 M 2020-29 RES - Hoorzitting RES - PVV
7 oktober 2020 M 2020-26 RES - Maximering concept RES - PVV
7 oktober 2020 M 2020-25 RES - Proces concept RES - PVV
7 oktober 2020 M 2020-24 RES - Zonne-akkers in Veenkoloniën - PVV
7 oktober 2020 M 2020-23 RES - Kernenergie duurzame energiebron (erkenning) - PVV
7 oktober 2020 M 2020-22 RES - Kernenergie duurzame energiebron (bereidheid)n - PVV
7 oktober 2020 A 2020-9 NRK rapport Duurzaamheid - landbouw aangepast - PvdD D66
7 oktober 2020 A 2020-8 NRK rapport Duurzaamheid - melkvee aangepast - PvdD GL D66
7 oktober 2020 A 2020-7 Subsidieverstrekking Marketing Drenthe 2021 en 2022 - SP
7 oktober 2020 A 2020-6 Subsidie Marketing Drenthe - Resultaatafhankelijke subsidieverstrekking - PVV
7 oktober 2020 M 2020-19 Onderzoek Provinciale Subsidieregistratie - PVV
7 oktober 2020 M 2020-20 Klimaatparagraaf - draagvlak en participatie energietransitie - PvdD, SP, D66, GL
7 oktober 2020 M 2020-17 Stageregeling Corona - VVD, D66, SL, FvD, GL, PvdA
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-930 HERZIEN, Draagvlak en participatie in de energietransitie
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-948, NRK-Rapport Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-945, Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-947, Vaststelling Cultuurnota 2021-2024 Cultuur om te delen (herziene bijlage)
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-939, Economische Koers 2020-2023 (herziene bijlage)
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-951, Toekomst Drents Panel
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-946, Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020
7 oktober 2020 Statenstuk 2020-949; Benoeming voorzitter Noordelijke Rekenkamer
1 juli 2020 Statenstuk 2020-943, 5e Wijziging van de Begroting 2020
1 juli 2020 A 2020-5 Sociale Agenda 2020-2023 - D66 - VERWORPEN
1 juli 2020 Statenstuk 2020-936, Herzien exemplaar, Sociale Agenda 2020-2023
1 juli 2020 Statenstuk 2020-937, Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding NV
1 juli 2020 A 2020-4 Verstrekken hybride aandeelhouderslening aan Enexis - SP - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-16 Biologische landbouw - SP, PvdD - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-15 Maatregelen voor verbeteren biodiversiteit - SP, PvdD - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-14 Iedere tuin een regenton - SP - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-13 Structurele verbetering financiële positie gemeenten - PvdD, PvdA, FvD, CU, GL, VVD, CDA, D66, SP, SL - AANGENOMEN
1 juli 2020 M 2020-12 Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen - GL, PvdA, CDA, PvdD, CU, D66, SP - AANGENOMEN
1 juli 2020 M 2020-11 Steun aan politie en rechtstaat - PVV - VERWORPEN
1 juli 2020 M 2020-10 Zon op daken - VVD, CDA, Sterk Lokaal - AANGENOMEN
1 juli 2020 Statenstuk 2020-940, Voorjaarsnota 2020
1 juli 2020 Statenstuk 2020-938, 1e Actualisatie begroting 2020
1 juli 2020 Statenstuk 2020-942, Ontwerpbegroting 2021 Noordelijke Rekenkamer
1 juli 2020 Statenstuk 2020-931, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de parkeerplaats Brunlaan te Peize
27 mei 2020 M 2020-8 Stoppen nachtelijke lichtbakbejaging - AANGENOMEN
27 mei 2020 Statenstuk 2020-932, Energietransitie-agenda 2020-2023
27 mei 2020 RAPPORT NOORDELIJKE REKENKAMER VERDELING ONDER HOOGSPANNING; STATENSTUK 2020-928 HERZIEN
27 mei 2020 Statenstuk 2020-922, Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe; afzien van toepassing voorhangprocedure
27 mei 2020 Statenstuk 2020-919; Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Odoorn-Noord op de N34 en een nabijgelegen carpoolplaats
27 mei 2020 Statenstuk 2020-918, Onttrekken aan het openbaar verkeer van de aansluiting Emmen-Noord op de N34
27 mei 2020 A 2020-3 Energietransitie-agenda; Toevoeging Zonneladder
27 mei 2020 A 2020-1 NRK-rapport; overnemen aanbevelingen (SP, PvdD, PVV, FvD)
20 mei 2020 M 2020-7 Opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen - AANGENOMEN
20 mei 2020 M 2020-6 Motie Toevoeging GAE en RUG - FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-5 Motie stikstofmaatregelen en de Natura2000-status - PVV, FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-4 Motie Stikstofmaatregelen - PVV, FvD - VERWORPEN
20 mei 2020 M 2020-3 Motie Stikstof - CDA, VVD, PvdA, CU, GL, SL, FvD
20 mei 2020 Statenstuk 2020-923, IT Hub Hoogeveen
20 mei 2020 Statenstuk 2020-921, Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong voor de regio' 2020-2025
20 mei 2020 Statenstuk 2020-934, Herzien exemplaar, Jaarstukken 2019
20 mei 2020 Statenstuk 2020-925, Verordening vergoeding Statenfracties 2020
20 mei 2020 Statenstuk 2020-924, Actualisering Verordening Statengriffie Drenthe, Verordening werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten van Drenthe en Besluit mandaat, volmacht en machtiging Provinciale Staten en commissaris van de Koning van Drenthe (Wnra)
20 mei 2020 Statenstuk 2020-926, Benoeming leden Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer
20 mei 2020 Statenstuk 2020-941, Benoeming leden in de Statencommissies
20 mei 2020 Statenstuk 2020-927, Benoeming commissielid niet zijnde Statenlid
5 februari 2020 Statenstuk 2019-914, Onteigening Reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans)
5 februari 2020 Statenstuk 2020-920, Benoeming commissieleden niet zijnde Statenleden
5 februari 2020 Statenstuk 2020-917, Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020
5 februari 2020 Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 2020; Statenstuk 2020-916
5 februari 2020 Statenstuk 2019-913, Agiostorting NOM en opheffen IFNN
5 februari 2020 M 2020-1 Schadeprotocol mijnbouwschade AANGENOMEN
5 februari 2020 M 2020-2 Verlaging maximum snelheid op N33 en N34 VERWORPEN
52 28 0 24

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo

U kunt inloggen als raadslid:

wachtwoord vergeten?